نحوه پرداخت وجه از طریق درگاه امن پرداخت زرین پال می باشد.